Custom Adv 1
Super User

Super User

Macroeconomic indicators of January – April 2019 indicates stable development of the country. The growth rate of the GDP was observed on 6.2 percent level for the period under review.
Comparing with the same period of the last year, the production has increased by 6.1 percent in general.
The volume of retail trade has grown by 19.1 percent by the results of four months comparing with the same period on 2018.


04.06.2019. President Gurbanguly Berdimuhamedov gave traditional food donation on occasion of Eid Al-Fitr in the mosque in Kypchak village. President Gurbanguly Berdimuhamedov was greeted by the Speaker of the Mejlis, members of the Government, heads of military and law enforcement agencies, ministries and departments, Hyakim of Ashgabat, heads and representatives of diplomatic missions and representative of international organizations accredited in Turkmenistan as well as honoured elders who came from the velayats and youth.


On the 3rd of June 2019, the World Bicycle Day established by the UN General Assembly Resolution upon the initiative of the President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov was celebrated in Ashgabat. Along with Turkmenistan, the World Bicycle Day was celebrated in many countries of the world. 
In honor of the holiday, a mass bicycle ride took place in the Turkmen capital in participation of the President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.


Şu ýyl «Şatumar» hususy kärhanasynyň döredilenine on ýyl dolýar. Şu döwürde kir sodasyny çykarmakdan başlan telekeçilik düzümi durmuş himiýasyny öndürýän iri kärhana öwrüldi. Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda işleýän sehde ýokary tehnologiýaly enjamlaryň ýedisi oturdylan.
Telekeçiler şol enjamlarda düzüminde gel bolan kir sodalary, şampunlaryň birnäçe görnüşini, suwuk sabyn, gap-gaç, aýna ýuwujy serişdeleri we beýlekileri çykarmagy guradylar.


Daşoguz şäherinde ýerleşýän hususy kiçi zawodyň işgärleri 3 ölçegli ýanýoda örtükleriniň köpçülikleýin önümçiligini özleşdirdiler. Berkligi, üstiniň taýdyrmaýanlygy, suw geçirmeýänligi, galyberse-de, göze geliwliligi täze önümiň artykmaçlygydyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Azat Sabyrowyň hususy kärhanasynyň täze önümleriniň arasynda ýüzüne türkmen halysynyň gölleri salnan we pola ýazylýan gülli daş örtükler, lagym gapaklarynyň dürli görnüşleri bar.


Ýurdumyzda we daşary ýurtlarda gowy tanalýan «HASAR» kompaniýasynda ýakyn wagtda çykarylýan önümleriň görnüşlerini artdyrmak göz öňünde tutulýar. Ady belli önüm öndüriji şokolad plitkalaryny we dürli huruşly kemputlary çykarar.
«HASAR» kompaniýasynda marketing strategiýasy kämilleşdirilýär we Germaniýanyň, Italiýanyň we beýleki ýurltaryň enjamlary satyn alnyp, tehnologik döwrebaplaşdyrmak işleri geçirilýär. Häzirki wagtda aşgabatly konditerler alyjylara önümleriň 100-e golaý görnüşini teklip edýärler. Şokoladlaryň, miweli we süýtli huruşly süýjileriň, kökeleriň, goýy şerbet bilen örtülen waflileriň we wafli tortlarynyň, marmeladyň onlarça görnüşleriniň önümçiligi özleşdirildi.


Belarus Söwda-senagat palatasynyň müdiriýetiniň çözgüdi boýunça Birleşen Arap Emirliginde Belarus Söwda-senagat palatasynyň wekili edilip Tajeddin Seif bellenildi.

Tajeddin Seif «K&K Middle East» kompaniýasynyň başlygy, «Inweks» Innowasiýa merkeziniň eýesi we başlygy, BAE-däki ençeme, şeýle hem Italiýada we Belarusda («Bremino Grupp JÇG) kompaniýalaryň hyzmatdaşydyr. Ol BAE-niň Söwda palatalar Birleşiginiň düzümine girýär.


«Somon Eýriň» baş direktory Tomas B. Hallam II Täjigistanda Amerikan söwda palatasyna ýolbaşçy saýlanyldy ─ diýip, awiakompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär.
«Somon Eýr» awiakompaniýasynyň baş direktory Tomas B. Hallam II Respublikadaky amerikan söwda palatasynyň ─ «AmCham Täjigistanyň» direktorlar birleşiginiň başlygy saýlanyldy ─ diýlip, firmada anyklanyldy.


28-30-njy mart aralygynda Ulan-Udede ýerleşýän «Pioner-2» söwda merkezinde «Baikal Trade ─ 2019» atly mongol we rus harytlarynyň Halkara serge-ýarmarkasy geçirildi.
Daşary ýurtly telekeçileriň pawilýonlarynda ýüň, kaşemir, kümüş, deri önümlerini, azyk harytlaryny, sowgatlyk önümleri we beýleki zatlary satyn almaga mümkinçilik döredildi.


Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň “Söwda öýüniň” Çaphana we bezeg bölümi, özüniň çaphana we bezeg hyzmatlaryny hödürleýär.
Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň tassyklanan sergileriň, ýarmarkalaryň we maslahatlaryň meýilnamasy boýunça, Çaphana we bezeg bölümi sergileri çap önümler we bezegler bilen üpjün edýär.

Çap etmek hyzmatlarynyň sanawy:

• Stikeriň ýüzünde çap etmek
• Baneriň ýüzünde çap etmek
• Sergi powilionlaryny bezemek
• Bezeg işleri (Dizaýn)
• Resmi blankalar / Blankalar
• Iş meýilnamalar üçin bukjalar (papkalar)
• Meýilnamalar (programalar)
• Ramkaly diplomlar
• Gutlag-ýüzlenmeler
• Çakylyk bukjasy
• Bloknotlar
• Tarketkalar / Beýdjikler
• Broşuralar
• Bukletler
• Wizitkalar
• Flaýerler
• Plakatlar we ş.m.


Page 1 of 5