Custom Adv 1
flag.jpg

Söwda täzelikler

Iýun 24 2019 700920
«HASAR» kompaniýasy şokoladlaryň täze görnüşlerini çykarar
Ýurdumyzda we daşary ýurtlarda gowy tanalýan «HASAR» kompaniýasynda ýakyn wagtda çykarylýan önümleriň görnüşlerini artdyrmak göz öňünde tutulýar. Ady belli önüm öndüriji şokolad plitkalaryny we dürli…
Iýun 24 2019 219484
3 ölçegli ýanýoda örtükleri ýa-da telekeçiligi ösdürmäge ulgamlaýyn çemeleşme
Daşoguz şäherinde ýerleşýän hususy kiçi zawodyň işgärleri 3 ölçegli ýanýoda örtükleriniň köpçülikleýin önümçiligini özleşdirdiler. Berkligi, üstiniň taýdyrmaýanlygy, suw geçirmeýänligi, galyberse-de, göze geliwliligi täze önümiň artykmaçlygydyr.…
Iýun 24 2019 28928
Mongol we rus harytlarynyň sergisi
28-30-njy mart aralygynda Ulan-Udede ýerleşýän «Pioner-2» söwda merkezinde «Baikal Trade ─ 2019» atly mongol we rus harytlarynyň Halkara serge-ýarmarkasy geçirildi.Daşary ýurtly telekeçileriň pawilýonlarynda ýüň, kaşemir,…

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Söwda Öýi» kärhanasy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy kanuny
Şu Kanun Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasyny döretmegiň hukuk we ykdysady esaslaryny, onuň işiniň guramaçylyk-hukuk görnüşlerini belleýär…
Duşenbe, 24 Iýun 2019
Be the first to comment!
«Söwda öýi» Çaphana we bezeg bölümi
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň “Söwda öýüniň” Çaphana we bezeg bölümi, özüniň çaphana we bezeg hyzmatlaryny hödürleýär.Ministrlikleriň…
Duşenbe, 24 Iýun 2019
4025